ریفوم قراردادی و تشکیلاتی

دیدگاه

ارتقای نظام قراردادها به معیارها و استندرد های جهانی و ایجاد آرامش و اطمینان برای طرفین قرارداد

مأموریت

ارایۀ خدمات معیاری در قسمت تنظیم، بازنگری، اصلاح، ترجمه و تفسیر قراردادها توسط تیم متخصص و مسلکی

ارزشها

استقلال و بی ‌طرفی
پاسداری از قواعد نظام عمومی
رعایت قوانین نافذۀ کشور
رعایت اصول بین المللی قراردادها
حمایت از منفعت و مصلحت طرفین قرارداد
جلوگیری از استبداد قراردادی

تنظیم قراردادها در بخش های ذیل

قراردادهای ساختمانی و کارهای انجنیری

قراردادهای پروژه های برقی و مکانیکی

قراردادهای ارایه خدمات انواع امور انجینری و ساختمانی با ارزش نسبتاً اندک

قراردادهای طرح ساخت و کلید گردان

قراردادهای پروژه های کلید تسلیمی

قراردادهای طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه ها

قراردادهای خدمات کار فرما/مشاوره

بازنگری و اصلاح قراردادها

ترجمه قراردادها

تفسیر قراردادها

ریفورم تشکیلاتی

ترتیب پالیسی، استراتيژی و پلان های کاری

ترتیب تشکیل، بودجه و طرزالعمل های کاری

ترتیب سیستم های نظارت و ارزیابی