تحقیق و نیاز سنجی

دیدگاه

رسیدن به جامعۀ توسعه یافته، مبتنی بر عدالت اجتماعی، با راهکارهای علمی

ارزشها

استقلال و بی‌طرفی
علمی و واقعی بودن
ابتکار و تلاش
مبنا قرار دادنِ ارزشهای ملی و بین المللی
قابل دسترس بودن

مأموریت

تحقیق و ارزیابی در موضوعات حقوق بشری و به ویژه حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق اقلیت‏ ها، مصونیت اجتماعی، حکومتداری، اقتصاد، اقتصاد سیاسی، مدیریت منابع طبیعی، تعلیم و تربیه و مهاجرت، با استفاده از روشهای علمی، مطابق معیارهای ملی و بین المللی

حوزه های تحقیق و نیاز سنجی

حقوق بشر

بخوانید

حقوق زنان

بخوانید

حقوق اقلیت ها

بخوانید

مصونیت اجتماعی

بخوانید

حکومتداری

بخوانید

اقتصاد و اقتصاد سیاسی

بخوانید

مدیریت منابع طبیعی

بخوانید

تعلیم و تربیه

بخوانید

مهاجرت

بخوانید

تیم تحقیق و نیاز سنجی

امید خان اکسیر

عضو کادر علمی دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل

تحصیلات
لیسانس: اداره و پالیسی عامه، دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه، دانشگاه کابل، کابل – افغانستان
ماستری: مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه جامعة المصطفی، کابل – افغانستان
تکلم: فارسی، پشتو و انگلیسی
برنامه های علمی: SSPS, STATA , Methodology Research 
تحقیقات علمی:
 بررسی نقش حسابدهی بر میزان شفافیت در اکادمی علوم افغانستان
 تأثیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر میزان بهبود سلامت سازمانی اداره عامه افغانستان
 بررسی تاریخ حکومتداریِ محلی در اصولنامه ها و قوانین اساسی افغانستان
 بررسی مدیریت زمان در کارایی سازمانی
 بررسی عوامل فکری و ثقافتی فساد اداری در افغانستان
 شرح ترکیبات خاص بیدل(چهار عنصر)
 صنایع لفظی و کلامی در اشعار بیدل دهلوی
 بررسی تطبیقی فلسفه ماچاراگانتا و وحدت وجود عرفان اسلامی

Farid-Norzad

محمد فرید نورزاد

عضو کادر علمی دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل

تحصیلات:
لیسانس: اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه کابل، کابل – افغانستان
ماستری: مدیریت و سازمان، دانشگاه سلجوق، قونیه – ترکیه
تکلم: فارسی، پشتو، انگلیسی و ترکی
برنامه های علمی: SPSS , STATA
تحقیقات علمی:
 بررسی قرارداد روانی (قرارداد نانوشته) میان کارمند و سازمان
 Exploring the Relationship Between Cultural Intelligence and Impression Management- Case Study: Foreign Students of Selçuk University
 Job Choice in A Fuzzy Environment: According to CEOs, What Is the Optımum Entıty To Start Professıon
 Exploring the Effect of Diversity Management On Organizational Climate
 Assessing the Impact Of Organizational Identification On Corporate Entrepreneurship

Rafi-Akbari

محمد رفیع اکبری

عضو کادر علمی دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل

تحصیلات:
لیسانس: اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه میسور ، هندوستان
ماستری: اداره عامه، دانشگاه یونگنام، کوریای جنوبی
تکلم: فارسی، پشتو، انگلیسی، اردو و کوریایی
برنامه های علمی: SSPS, Methodology Research 
تحقیقات علمی:
 مطالعۀ مقایسوی نقش دولت در برنامه انکشاف محلی SMU کشور کوریا و برنامه ملی میثاق شهروندی NSP  افغانستان
 چالش های فرا روی حکومتداری الکترونیک در افغانستان (چالشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

محمد فواد ابراهیمی

عضو کادر علمی دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل

تحصیلات:
لیسانس: اداره و پالیسی عامه، دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه، دانشگاه کابل، کابل – افغانستان
ماستری: حکومت های محلی و عدم تمرکز، دانشگاه مرمره، استانبول – ترکیه
تکلم: فارسی، پشتو، انگلیسی، ، عربی، ترکی و اردو
برنامه های علمی: SSPS, Methodology Research 
تحقیقات علمی:
 کارایی سیستم مکافات و مجازات در ادارات عامۀ افغانستان
 مطالعۀ مقایسوی شباهت های فرهنگی بلخ و قونیه
 نقش شبکه های اجتماعی در استخدام منابع انسانی سازمانها