خدمات حقوقی و وکالت دفاع

دیدگاه

حضور یافتن در جامعه‌ی حقوقی به عنوان بازوی محکم و استوار برای دستگاه عدلی و قضایی جهت رسیدن به عدالت و مبارزه علیه ظلم، حق‌ تلفی، استبداد و بی ‌عدالتی

مأموریت

تلاش بی ‌دریغ از طریق به ‌کار بستن دانش، تخصص، تجربه و مهارت مسلکی جهت إحقاق و سپردن حق به اهل آن و جلوگیری از بی ‌عدالتی، حق‌ تلفی، ظلم و ستم‌ های اجتماعی

ارزشها

احکام شریعت اسلامی
احکام قوانین نافذۀ افغانستان
اصول مندرج در اسناد بین‌المللی
عرف پسندیدۀ جامعۀ افغانی
عدالت اجتماعی و عدالت قضایی
اصل استقلال و بی‌ طرفی
اصل صداقت، نزاهت و پاکی
اصل اخلاق اسلامی و کرامت انسانی
خدمات حقوقی

خدمات حقوقی

وکالت درقضایا

…بیشتر بخوانید

خدمات و مشاوره مالیاتی

…بیشتر بخوانیدز

مشاورۀ حقوقی

…بیشتر بخوانید

ترتیب اسناد حقوقی عرفی

…بیشتر بخوانید

حل منازعات با استفاده از روش های جایگزین

…بیشتر بخوانید

ترجمه اسناد و قرارداد های حقوقی

…بیشتر بخوانید

تیم حقـــــوقـــی

مجتبی محمدی

وکیل مدافع
دارندۀ جواز نمبر: 5257 وکالت دفاع، ریاست وکلای مدافع، وزارت عدلیه افغانستان

تحصیلات:
لیسانس:
 قضاء و سارنوالی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خورشید، کابل – افغانستان
ستاژ:
 وکالت دفاع، ستاژ وکالت دفاع، دورۀ هفتم، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، کابل – افغانستان، 1398
 وکالت دفاع و حارنوالی، ستاژ مرکز ملی آموزش حقوقی، پوهنتون کابل، کابل – افغانستان، 1399
– حکمیت و میانجیگری، ستاژ مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، کابل – افغانستان، 1401
تجربه: وکالت در قضایای تجارتی، مالیاتی، مدنی، فامیلی و جزایی، 1398 – اکنون
توانایی زبان: فارسی، پشتو، انگلیسی و عرب

شیر ولی سلحشور

وکیل مدافع
دارندۀ جواز نمبر: 4563 وکالت دفاع، ریاست وکلای مدافع، وزارت عدلیه

تحصیلات:
لیسانس: 
حقوقی و علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه رنا، کابل – افغانستان
ستاژ: 
وکالت دفاع، ستاژ وکالت وفاع، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، کابل – افغانستان، 1399
– حکمیت و میانجیگری، ستاژ مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، کابل – افغانستان، 1401
تجربه:
 وکالت در قضایای تجارتی، مدنی و فامیلی، 1397 – اکنون
توانایی زبان: فارسی، پشتو، انگلیسی و عربی

عبدالمهیمن سعیدی

کیل مدافع
دارندۀ جواز نمبر: 1586 وکالت دفاع، ریاست وکلای مدافع، وزارت عدلیه افغانستان

تحصیلات:
لیسانس: 
شرعیات – فقه و قانون، دانشکدۀ شرعیات، دانشگاه کابل، کابل – افغانستان
ستاژ: 
وکالت دفاع، ستاژ وکالت وفاع، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، کابل – افغانستان، 1399
– حکمیت و میانجیگری، ستاژ مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، کابل – افغانستان، 1400
تجربه:
 وکالت در قضایای تجارتی، مدنی و حقوق عامه، 1391 – اکنون
توانایی زبان: فارسی، پشتو، انگلیسی و عربی

تیمورشاه مشفق

وکیل مدافع
دارندۀ جواز نمبر: 876 وکالت دفاع، ریاست وکلای مدافع، وزارت عدلیه

تحصیلات:
لیسانس: 
 تعلیمات اسلامی، دانشکدۀ شرعیات کابل، دانشگاه کابل، کابل – افغانستان، 1388
ماستری: دعوت و ثقافت اسلامی، دانشکدۀ اصول دین، دانشگاه بین المللی اسلام آباد، اسلام آباد – پاکستان
ستاژ: 
وکالت دفاع و حارنوالی، ستاژ مرکز ملی آموزش حقوقی، دانشگاه کابل، کابل – افغانستان،  1389
تجربه:
 وکالت در قضایای جزایی، مدنی، فامیلی و تجارتی، 1389 – اکنون
توانایی زبان: فارسی، پشتو، انگلیسی و عربی