حقوق اقلیت ها

حقوق اقلیت‌ها به عنوان درخواستی نژادی، مذهبی یا زبانی اقلیت‌ها و مردم بومی، قسمت جدایی ناپذیری از قانون حقوق  بین‌الملل بشری هستند. مانند حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق پناهندگان سیاسی؛ حقوق اقلیت کالبد یا چارچوبی قانونی است که برای گروه‌های خاصی که آسیب پذیر اند، یا دارای شرایط نامساعد یا بحرانی در جامعه دارند فراهم و طراحی شده و قادر به کسب مساوات و برابری و محافظت از آزار و اذیت آن‌ها است. مسألۀ حقوق اقلیت ها مربوط یک یا چند کشور نیست، بلکه بسیاری از کشورهای جهان با این پدیده مواجه هستند و این مسأله به یکی از چالش‏های جهانی تبدیل شده است. حقوق اقلیت‏ها شامل مواردی، مانند؛ حق امنیت: (امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اقتصادی کار و فعالیت، امنیت و آزادی در انتخاب آزادی)، حق برابری مذهبی، حق به رسمیت شناختن زبان اقلیت‏ ها، حق آزادی تحصیل (حق آموزش به زبان مادری)، عدالت قضایی (بهره مندی اقلیت‏ ها از مترجم) می گردد. تأمین حقوق اقلیت ها می‏ طلبد تا پیرامون خاستگاه این حق، عوامل نقض و راه‏ های احقاق این حق تحقیقات و پژوهش های گسترده و دامنه دار صورت گیرد، «نماد عدالت» متعهد به تلاش پیگیر در تحقیقات این بخش و احقاق این حق شناخته شدۀ بشری است.