اقتصاد و اقتصاد سیاسی

پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم در زمینهٔ نظام تأمین نیازها (یعنی شیوهٔ توزیع و تولید کالاها به هدف تأمین نیازها) کمک شایانی کرد و اصطلاح «اقتصاد سیاسی» جایگزین اصطلاح قدیمی «اقتصاد» شد.
اقتصاد سیاسی شاخۀ میان رشته ‏یی از علوم اجتماعی است که بر روابط متقابل افراد، دولت ‏ها و سیاست‏ های عمومی تمرکز دارد. به عبارت دیگر؛ اقتصاد سیاسی شاخه ‌یی است از علوم اجتماعی که قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و اثرات آن را در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعهٔ بشری مورد بررسی قرار می ‌دهد.  اقتصاد دانان سیاسی نحوه عملکرد نظریه‏ های اقتصادی، مانند؛ سرمایه ‏داری، سوسیالیسم و کمونیسم و اسلام در دنیای واقعی مطالعه می ‏کنند.
نتیجتاً اقتصاد سیاسی روابط متقابل حکومت‏ ها و شهروندان را در ساحۀ اقتصاد تبیین می‏ کند و بنابراین مطالعه پیرامون اقتصاد سیاسی از اهم ضروریات جامعۀ ما بوده و «نماد عدالت» خود را متعهد به تحقیق و پژوهش در این خصوص می‏ داند.