حقوق زن

منظور از حقوق زن [در اینجا] همانا حقوق بشری زنان است که به دلایل تاریخی و فرهنگی یا تحتِ تأثیرات رسوم و عنعنات نامعقول، در برخی از جوامع نادیده گرفته شده، یا نقض می گردند. تمامیت بدنی، خودمختاری، حق هویت مستقل حقوقی و قانونی، حق تعلیم، حق ازدواج، حق مَهر، حق تجارت، حق کار، حق دستمزد مساوی با مردان، حق انعقاد قرارداد و مشارکت اجتماعی و اقتصادی، حق میراث، حق رأی و مشارکت سیاسی و امتیازات ویژه برای زنان نسبت به مردان، چون؛ معافیت از کارهای شاقه و مضر صحت، کارهای شبانه و ساعات طولانی کار، امتیازات حمایوی در محل کار برای زن، از مهم ترین مصادیق این حقوق است.
در عمل زنان در اکثریت کشورهای دنیا از این حقوق محروم اند و نقض این حقوق در کشورهای جهان سوم در سطح بالایی قرار دارد. برای تأمین حقوق بشری زنان اشدّ نیاز محسوس است، تا روی ریشه‌های نقض حقوق زنان و راه حل‏ های آن تحقیقات علمیِ همه‌جانبه صورت گیرد.