مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را به طور موفقانه برای محصلین فاکولته شرعیات پوهنتون کابل برگزار و به پایان رسانید.

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را به طور موفقانه برای محصلین فاکولته شرعیات پوهنتون کابل برگزار و به پایان رسانید.

در ابتدای این برنامه محترم نجف رجایی معاون مؤسسۀ  (ABWO)، محترم ابوالمعید ابوالجراد رییس فاکولتۀ شرعیات و محترم نیازمحمد حسین خیل استاد و مسؤول کلینیک حقوقی فاکولتۀ شرعیات، بالترتیب روی اهداف تعلیمی و عملی، برنامه های آموزشی به خصوص حکمیت فامیلی صحبت کرده و به تداوم همچو برنامه ها تأکید ورزیدند.

بعد از مراسم و تشریفات رسمی مذکور، استاد عبدالهادی همت آموزگار و استادان همکار وی در روز اول و دوم مبانی تیوریک و علمی حکمیت فامیلی را با محصلین شامل برنامه مورد تجزیه و تحلیل علمی و اکادمیک قرار داده و از طریق کارهای گروپی بالای محصلین تطبیق نموده و موفق شدند تا در روز سوم برنامه، اندوخته های علمی و عملی محصلین را در جلسات تمثیلی حکمیت فامیلی، موفقانه به نمایش بگذارند. این برنامه با اعطای تصدیق نامه برای محصلین به پایان رسید.

این برنامۀ آموزشی با تفویض تصدیق نامه های اشتراک به محصلان و اهدای تحسین نامه ها به رییس و استادان پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل به پایان رسید.