مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان به ادامۀ تدویر برنامه های آموزشی خود جهت ارتقای مهارت های علمی و مسلکی محصلان حقوق و شرعیات برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی را برای محصلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، از تاریخ 13 الی – 15 قوس 1402 / 4 الی 6 دسمبر 2023 / برگزار نمود.

در این برنامۀ آموزشی سه روزه، محصلان مهارت های حکمیت فامیلی، مصالحه بین زوجین، نحوۀ انتخاب حکمین و طرق برگزاری نشست های حکمین توسط محکمه و گزارش دهی آنها را به محکمه، تحت نظر محترم داکتر نورآقا شعیب رییس مؤسسۀ دنیای بهتر، محترم نجف رجایی معاون مؤسسه و محترمان عبدالهادی همت، شیرولی سلحشور و مجتبی محمدی وکلای مدافع مؤسسۀ مذکور به شکل تیوریک و علمی آموزش دیدند.

در بخش اصلی روز اول برنامۀ آموزشی، ترینر برنامه جناب آقای نورآقا شعیب وکیل مدافع مشهور کشور و حَکم در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، موضوع حکمیت فامیلی را با توجه به منابع فقهی و قوانین نافذۀ کشور و جریان رسیدگی محاکم به قضایای فامیلی را از طریق حکمیت، مفصلاً برای محصلین تشریح نمودند.  

روز دوم این برنامه به بررسی قضایای فرضی اختصاص داشت؛ طی این روز ترینر برنامه جناب استاد نورآقا شعیب برخی از قضایای فرضی ناشی از مشکلات خانوادگی را با محصلین مطرح نموده و آنها را با روش های حل منازعات فوق از طریق حکمیت آشنا ساختند. همچنان محترم استاد شعیب در اخیر روز دوم به آشنا سازی محصلین با برخی از اسناد مرتبط به حکمیت فامیلی از جمله صلاحیت خط، اصلاح خط، جواب استعلام محکمه و فیصله خط پرداخته و کاربرد آن را به صورت عملی به آنها تشریح نمودند.

این برنامۀ آموزشی با تفویض تصدیق نامه های اشتراک به محصلان و اهدای تحسین نامه ها به رییس و استادان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، عصر روز چهارشنبه 15 قوس سال جاری به پایان رسید.

نوشته‌های مشابه