مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان به هدف ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی محصلین رشته های حقوق و شرعیات، برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی را در پوهنتون سلام تدویر نمود. این برنامۀ آموزشی مطابق تفاهمی که چندی قبل میان رهبری مؤسسه و مسؤولین پوهنتون سلام برگزار شده بود.

در روز اول برنامه، نخست برنامه افتتاحیه دایر گردید که ضمن آن محترم دوکتور مصباح الله عبدالباقی رییس پوهنتون سلام و محترم نجف رجایی معاون موسسه دنیای بهتر افغانستان در خصوص اهمیت فراگیری عملی و کلینیکی محصلین صحبت نموده و به تداوم همکاری دوجانبه میان مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان و پوهنتون سلام تاکید ورزیدند. آقای رجایی در بخشی از بیانیه خود افزودند که هدف عمدۀ این مؤسسه به عنوان یک نهاد اجتماعی غیردولتی و غیرانتفاعی، عرضۀ خدمات داوطلبانه و بشردوستانه به انسان های نیازمند فارغ از تعلقات سیاسی، قومی، نژادی، لسانی و سمتی بوده و در بخش های خدمات اجتماعی، خدمات اقتصادی و اشتغال زایی، خدمات حقوقی، تعلیم و تربیه، زراعت، آبیاری و صحت فعالیت می کند.

در بخش اصلی روز اول برنامۀ آموزشی، ترینر برنامه جناب آقای نورآقا شعیب وکیل مدافع مشهور کشور و حَکم در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، موضوع حکمیت فامیلی را با توجه به منابع فقهی و قوانین نافذۀ کشور و جریان رسیدگی محاکم به قضایای فامیلی را از طریق حکمیت، مفصلاً برای محصلین کلینیک حقوقی پوهنتون سلام تشریح نمودند.  

روز دوم این برنامه به بررسی قضایای فرضی اختصاص داشت؛ طی این روز ترینر برنامه جناب استاد نورآقا شعیب برخی از قضایای فرضی ناشی از مشکلات خانوادگی را با محصلین مطرح نموده و آنها را با روش های حل منازعات فوق از طریق حکمیت آشنا ساختند. همچنان محترم استاد شعیب در اخیر روز دوم به آشنا سازی محصلین با برخی از اسناد مرتبط به حکمیت فامیلی از جمله صلاحیت خط، اصلاح خط، جواب استعلام محکمه و فیصله خط پرداخته و کاربرد آن را به صورت عملی به آنها تشریح نمودند.

در روز سوم برنامه، محصلین به سه گروه کاری تقسیم شده و مطابق با قضایای فرضی تهیه شده، نمایش حکمیت در منازعۀ فامیلی را در حضور مسؤولین مؤسسۀ دنیای بهتر، مسؤولین و استادان رشته های حقوق و شرعیات پوهنتون سلام به شکل عملی اجرا نمودند.

در اخیر نمایش مذکور، داوران (حَکم ها)، به ارزیابی نمایش تمثیلی گروه های سه گانۀ محصلین کلینیک حقوقی پرداخته و برای هر کدام از گروه ها مطابق شاخص های از پیش تعیین شده نمراتی را قایل شدند و نتایج آن به نماینده گی از همه توسط محترم مولوی صاحب تیمورشاه مشفق از وکلای مدافع مؤسسۀ دنیای بهتر اعلام شد.

اخیر برنامۀ آموزشی مذکور با اهدای تصدیق نامه ها به محصلین شامل برنامه و اهدای تحسین نامه ها به رهبری مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان و متقابلا به مسؤولین پوهنتون مذکور توسط رهبری مؤسسۀ دنیای بهتر همراه بود.

در همین حال آقای نجف رجایی معاون مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان از انعقاد تفاهم نامۀ همکاری دو جانبه همکاری میان این مؤسسه و پوهنتون سلام و دوام اینگونه برنامه های آموزش حقوقی در آینده خبر می دهد.

نوشته‌های مشابه