|

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان (ABWO) سومین دور برنامۀ آموزش حکمیت فامیلی را برای محصلین فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل برگزار نمود

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان به ادامۀ تدویر برنامه های آموزشی خود جهت ارتقای مهارت های علمی و مسلکی محصلان حقوق و شرعیات برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی را برای محصلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، از تاریخ 13 الی – 15 قوس 1402 / 4 الی 6 دسمبر 2023 / برگزار نمود….

برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی برای محصلین کلینیک حقوقی در پوهنتون سلام تدویر یافت

برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی برای محصلین کلینیک حقوقی در پوهنتون سلام تدویر یافت

مؤسسۀ دنیای بهتر افغانستان به هدف ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی محصلین رشته های حقوق و شرعیات، برنامۀ آموزشی سه روزۀ حکمیت فامیلی را در پوهنتون سلام تدویر نمود. این برنامۀ آموزشی مطابق تفاهمی که چندی قبل میان رهبری مؤسسه و مسؤولین پوهنتون سلام برگزار شده بود. در روز اول برنامه، نخست برنامه افتتاحیه دایر…